Ang square ba ay rectangle?

Para masagot natin ang tanong na iyan, tingnan natin ang properties ng rectangle.

  1. Ang rectangle ay may apat na sides.
  2. Ang opposite sides ng rectangle ay parallel.
  3. Ang measure ng interior angles ng rectangle ay 90 degrees.

Ngayon, gumawa tayo ng isang experiment. Palitan natin ang mga word na rectangle ng square sa tatlong sentences.

  1. Ang square ay may apat na sides.
  2. Ang opposite sides ng square ay parallel.
  3. Ang measure ng interior angles ng square ay 90 degrees.

Tama lahat di ba? Dahil pareho ang properties ng dalawa, masasabi natin na ang square ay rectangle. In fact, ang square ay isang espesyal na klase ng rectangle. Ito ay ang rectangle kung saan ang sukat ng lahat ng sides ay magkapareho.