Area Tutorial Series

Below are the tutorials on area. All links point videos on the Sipnayan Youtube channel

Lesson 1: Area of a Rectangle – Concept and Formula
Lesson 2: Area of a Rectangle – Sample Problems
Lesson 3: Area of a Square – Concept and Formula
Lesson 4: Area of a Square – Sample Problems
Lesson 5: Area of a Parallelogram – Concept and Formula
Lesson 6: Area of a Parallelogram – Sample Problems
Lesson 7: Area of a Triangle – Concept and Formula
Lesson 8: Area of a Triangle – Sample Problems
Lesson 9: Area of a Trapezoid – Concept and Formula
Lesson 10: Area of a Trapezoid – Sample Problems
Lesson 11: Area of a Circle – Concept and Formula
Lesson 12: Area of a Circle – Sample Problems

Follow us:

Finding the Area of Trapezoids

Ang trapezoid o trapezium ay isang quadrilateral na mayroong isang pares ng parallel sides. Sa trapezoid sa unang image sa ibaba, ang parallel sides ay nire-represent ng b_1 at b_2. Ang height ay nire-represent ng h.

Ngayon, paaano nga ba natin ang area ng trapezoid?

Ito ang pangapat na post sa Area Derivation Series at dito sa post na ito, pagaaralan natin kung paano ang pagkuha ng area ng trapezoid.

Ang pagkuha ng area ng trapezoid ay pwede nating i-relate sa pagkuha ng area ng triangle at area ng parallelogram. Kung natatandaan ninyo, nung kinuha natin ang area ng triangle, ay dinuplicate natin ang triangle at ipinagdikit upang maging rectangle. Ganun din ang gagawin natin dito. Idu-duplicate natin ang trapeziod at pagdidikitin para maging parallelogram. Continue reading