Maling Representation ng Real Number System

Ang mga magaaral ay karaniwang kumukuha ng kanilang mga assignments sa internet. Ang problema, hindi lahat ng nakalagay sa internet ay tama. Kailanagan, maging maingat din ang isang magaaral sa pagfilter ng mga impormasyon. Dapat magresearch tayo sa mga reputable websites, at dapat marunong tayo magverify ng mga impormasyon. Higit sa lahat, mas reliable pa rin ang mga libro.

real number system

Maling Representation ng Real Number System

 

Isang halimbawa lamang ng maling impormasyon na makukuha sa internet ay ang maling diagram¬†sa itaas. Ito ay maling representation ng real number system. Pwede ninyo ito i-verify sa Google Image Search¬†(itype ninyo ang “real number system”). Makikita ninyo na paulit ulit ang ganitong misconception.

Sa diagram sa itaas, ang representation ng real numbers ay ang malaking oval. Mayroong dalawang malalaking bilog na  nagrerepresent ng rational at irrational numbers. Sa diagram, may naiwang blue space na nagreprepresent ng real numbers na hindi rational at hindi rin irrational. Walang ganitong klase ng numero dahil ang rational at irrational numbers ang bumubuo sa real numbers.

irrational numbers

Tamang Representation ng Real Number System

Ang tamang representation ng real number system ay makikita sa pangalawang diagram. Dito makikita natin na ang real number ay binubuo ang rational at irrational numbers. Makikita natin na walang numero sa real number system na hindi rational at hindi irrational.