The Area Derivation Series

Nakakatuwi na matapos ay ilang araw ay natapos na natin ang Area Derivation Series. Ito ay ang serye ng paliwanag kung paano ang pagkuha ng area ng iba’t ibang uri ng geometric shapes. Ang posts sa area derivation series ay ang mga sumununod:

  1. Introduction to the Concept of Area (Area of a Rectangle)
  2. Area of a Triangle – Bakit Base x Height over 2
  3. Getting the Area of a Parallelogram
  4. Finding the Area of a Trapezoid
  5. What is pi? Saan ba talaga ito nanggaling?
  6. Finding the Area of a Circle

Sa susunod na mga araw ay ating tatapusin ang Law of Exponents Series. Magbibigay din ako ng mga worked out examples,  exercises, ang problems sa area ng mga nabanggit na geometric shapes sa itaas.

Leave a Reply