Saan ba ginagamit ang brackets sa mathematics?

Saan ba ginagamit ang brackets sa math?

Ang brackets [], braces {}, at parentheses () ay karaniwang ginagamit sa grouping lalo na sa order of operations sa Elementary School at High School Mathematics. Halimbawa, mapapag-aralan mo (o malamang napagaralan mo na) sa PEMDAS na nauna dapat i-compute ang nasa loob ng parenthesis kaysa sa exponent. Halimbawa, ang computation na

(2 + 5)2

uunahin muna i-plus ang 2 at 5 bago ito i-square.

Karaniwan, pinagsasama sama ang brackets, braces, at parentheses sa mga nested expressions. Nested, ibig sabihin, may expression na grupo sa loob ng isa pang grupo. Halimbawa, ang expression na

4 + {3 – [6 + 8(2+4)] – 5}

ay isang nested expression dahil kailangan ng maraming grouping symbols. Sa expression na iyan, kailangan muna i-compute ang nasa innermost part ng expression palabas. So, kapang inevaluate natin ang expression, magiging:

14 + {3 – [6 + 8(6)] – 5}

14 + {3 – [6 + 48] – 5}

14 + {3 – [54] – 5}

14 + {- 51 – 5}

14 + {- 56}

– 42

Marami pang klase na pinagagamitan ang brackets, braces at parentheses. Ang parenthesis ay ginagamit sa Coordinate Geometry para i-denote ang ordered pair. Halimbawa, (4, 3). Ang braces naman ay ginagamit din sa sets para idenote ang member ng sets. Halimbawa {4,3}. Alam natin na ang (4,3) ay hindi kapareho ng {4,3} dahil ang (4,3) ay ordered list at {4,3} ay unordered.

Marami pang gamit ang mga symbols na ito at mapapagaralan mo ang mga iyan habang ikaw ay nagaaral pa ng iba pang mathematics.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply