The Pi Song

Ang tugtog sa video sa itaas ay ¬†ang “The Pi Song.” Ito ay digits ng \pi na nilapatan ng nota.

Ang Pi Song ay tinugtog ng musikerong si Michael Blake.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply