Introduction to Rational Numbers

Napagusapan na natin ang irrational numbers kaya sa post na ito,  pag-uusapan naman natin ang rational numbers.  Ang rational numbers ay mga numero na pwedeng i-express as fractions. Sa formal definition, ito ay mga numero na pwedeng isulat sa form na \frac{a}{b}, kung saan ang a at b ay integers at b \neq 0 (ang symbol na \neq ay nangangahulugang “not equal”). Sa ganitong form, kita natin na ang lahat ng integers ay rational numbers din. Ito ay dahil pwede tayong maglagay na denominator na 1 sa lahat ng integers positive man o negative.

Halimbawa,

-3 = \frac{-3}{1} = \frac{a}{b}

kung saana = 3 at b = 1. Siyempre, ang zero ay rational number din dahil 0 = \frac{0}{1}.

Rational numbers din ang terminating decimals, at rational numbers din ang non-terminating repeating decimals. Paguusapan natin ito sa hiwalay na post.

Ang rational numbers at irrational numbers kapag pinagsama ang bumubuo sa real numbers.  Ito ay ipinapakita sa diagram sa itaas. Makikita natin na ang integers, whole numbers, at natural numbers ay subsets  ng rational numbers. Tingnang mabuti ang diagram dahil may iilang maling representation ng real number system sa ilang websites.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Replies to “Introduction to Rational Numbers”

  1. stupid_pink

    PAGLILINAW: Ang rational numbers ay fractions kung saan ang numerator at denominator ay parehong integer. May mga fraction kasi na ang numerator o denominator ay irrational number kung kayat hindi sila maibibilang na rational numbers.

Leave a Reply