Law of Exponents 1 – More Examples

Khapon, na-observe natin kung paano na-derive ang unang  law of exponent.  Sa huli ng nasabing post, nakapag generalize tayo na

(x^m)(x^n) = x^{m+n}.

Sa post na ito, pagaaralan natin ang mga dagdag pa na examples ng application ng pinagaralan natin na unang  law of exponent.

  1. (5x^3)(3x^2)
  2. (2a^3)(3ab)
  3. (-ab^3)(-5a)
  4. (4p^2)(-3p^k)(2pq^5).

 

Solutions

1. (5x^3)(3x^2)

Pag nagmultiply ng algebraic expressions na may numerical coefficients (number bago ang variable, hindi ito exponent), imumultiply muna natin ang mga numerical coefficients, bago ang mga variables (sa totoo lang, pwede rin namang baliktad).

(5x^3)(3x^2) = (5)(3)(x^3)(x^2) = 15(x^3)(x^2)

Kaya, ang tamang sagot ay, 15x^5.

2. (2a^3)(3ab)

Katulad sa number 1, imultiply natin ang 2 and 3. So ang expression natin ay 6(a^3)(ab). Ang a ay may exponent na 1 (Bakit?). So, 6(a^3)(a)(b) = 6a^4b.

Pansinin ninyo na itinabi lang natin ang b sa a^4. Ang ibig sabihin nito ay a^4 \times b. Pag walang symbols ng +, -, \times, \div o kung ano mang math symbol ang pagitan ng  dalawang variables, ibig sabihin nito ay multiplication. Sa mathematics, ang ibig sabihin ng ab ay a \times b. Pag magkadikit ang number at ang variable, ibig sabihin din nito ay multiplication. Halimbawa, ang 2r ay 2 \times r.

3.  Iniwan bilang exercise.

4. (4p^2)(-3p^k)(2pq^5) = -24(p^2)(p^k)(p)q^5 = -24p^{2+k+1}q = -24p^{k+3}q.

Ang proseso sa 4, iminultiply  muna natin ang lahat ng numerical cofficients, pagkatapos ay ang p, at pagkatapos tapos ay isinama na lang q. Kung mapapansin ninyo, nakaalphabetize ang mga variables. Hindi ito rule; ito ay nakasanayan lamang.

<<Previous Post ** Next Post>>

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 Replies to “Law of Exponents 1 – More Examples”

Leave a Reply