Paano nyo ginagawa ang math expressions sa blog ninyo?

Tanong: Ang tanong na ito ay natanggap ko via email at mahiyain ang nagsulat nito?

Sagot: Gumagamit ako ng Latex sa paggawa ng mga mathematical expressions sa blog na ito.  Ang blog na ito ay gawa sa WordPress.  Kapag kayo ay gumamit ng WordPress, kasama na ito sa installation package.

latex
The Latex Offical Logo

Ang mathematical expressions at equations kagaya ng ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 ay gumagamit ng Latex codes. Ang mga symbols kagaya ng exponent sa ax^2 at ang symbol na \neq ay may mga espesyal na codes. Kapag magtatype ng mathematical expressions, dapat lagyan ng $ sign sa unahan at dulo ng mathematical expressions.  Lalagyan din dapat ng salitang latex pagkatapos ng unang $ sign. Halimbawa, ang code na

ay magiging x^2. Ang ^ ay ang symbol sa exponent. Ang code ng ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 ay

Ang \neq ay nagrerepresent ng \neq.

Ang Latex isang typesetting program na ginagamit ng mga mathematicians.  Hindi lamang it sa blog ginagamit. Ginagamit din ito na panggawa ng mga documents kagaya ng articles at mga libro.

Kung gusto ninyo magaral kung papaano pa gamitin ang Latex sa blog, mayroong tutorial ang Math and Multimedia.  Doon makikita ang  mga commonly used codes na ginagamit sa High School Mathematics.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Reply to “Paano nyo ginagawa ang math expressions sa blog ninyo?”

Leave a Reply