Law of Exponents 5 – Zero Exponents

Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kapag ang isang numero o algebraic expression ay ni-raise sa 0, ang sagot ay 1.  Halimbawa, 5^0 = 1, (ab)^0 = 1 at (2x^yz)^0 = 1. Bakit nga ba 1 ang sagot?

law of exponents

Balikan natin ang pangatlong law  of exponents.  Napagaralan natin na kapag m > n,

\displaystyle\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}

Gamit ang equation sa itaas, magkakaroon lang tayo ng x^0 kung pareho ang exponent. Halimbawa, x^{m-m} = x^0. Pero kung titingnan natin sa itaas, ang x^{m - n} ay equal sa \frac{x^m}{x^n}. Ibig sabihin, ang

x^{m-m} = \displaystyle\frac{x^m}{x^m}

Pero ang \frac{x^m}{x^m} = 1, kaya x^0 = 1.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply